pro rodiče

Vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování vašich dětí na COVID-19 ve školách. 


proč testujeme

Preventivní testování může našim dětem umožnit bezpečné a trvalé prezenční vzdělávání ve školách a tolik potřebný kontakt s vrstevníky.   

Pravidelné preventivní testování na přítomnost viru COVID-19 je zásadní nástroj v boji proti šíření onemocnění COVID-19 ve školách i mezi dětmi. Ostatní režimová opatření zůstanou při obnově prezenční výuky samozřejmě zachována. 

Organizaci testování si každá škola zvolí podle svých možností, a proto vám konkrétní rozvrh a plán ozřejmí přímo vedení vaší školy. Režim testování je samozřejmě navržen tak, aby co nejefektivněji umožnil bezpečnou výuku.  

Pokud se vaše dítě necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, musí zůstat doma. Testování je určeno pouze dětem bez příznaků jakéhokoliv infekčního onemocnění.  


jak testujeme

Každá škola si uzpůsobí prostory pro testování podle svých možností, musí ovšem dodržovat tato základní pravidla: 

  • Pro děti je třeba zajistit místo k sezení a odkládací plochu (lavice, stoleček apod.). Vždy je nutné dodržet mezi dětmi rozestupy alespoň 1,5 metru.  
  • Testovat se může v jakýchkoliv vhodných prostorách školy, kde je možné větrat. Testovat se bude velmi pravděpodobně v učebnách, které děti důvěrně znají. Testovat se může ale i v tělocvičnách nebo jiných vhodných prostorách školy. V budoucnu se bude moci testovat i venku, ovšem pouze v případě, že je venkovní teplota v rozmezí 15 °C až 30 °C. 
  • Škola se musí postarat o zajištění dohlížející osoby při provádění testů, která dětem vše vysvětlí (pravděpodobně to bude někdo z učitelského sboru, koho vaše dítě zná) a v případě potřeby pomůže připravit potřebné materiály pro testování.
  • V případě testování dětí a mladších žáků nebo v individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo musí být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

co to znamená pro vás

Především to, že vaše děti získají šanci vrátit se zpět do školy ke svým kamarádům a prezenčnímu studiu. 

Režim testování si zvolí škola podle svých možností, a proto vám konkrétní rozvrh a plán ozřejmí přímo vedení vaší školy. Celý systém je samozřejmě navržen tak, aby co nejefektivněji umožnil testování i bezpečnou výuku.

V případě, že bude mít vaše dítě pozitivní test, bude vás škola neprodleně informovat. Ve škole si dítě vyzvednete, v případě dohody se zákonným zástupcem u starších žáků nebo v případě zletilých může žák sám odejít domů. Následně bude třeba podstoupit konfirmační PCR test a postupovat podle instrukcí lékaře nebo hygieny.


co to znamená pro vaše děti

Vaše děti získají možnost vrátit se zpět bezpečně do škol za svými přáteli a za studiem.

Vybrané testy jsou neinvazivní, fungují bezbolestně a rychle. Celé testování dětem zabere jen chvíli času (samy si odeberou vzorek z přední části nosu a pak 15 minut počkají na výsledek). Proces testování bude probíhat dvakrát týdně. Pokud škola využije možnosti testování neinvazivními preventivními PCR testy, tak jednou týdně. 

Vše je navrženo tak, aby organizace procesu testování byla naprosto bezproblémová, testování bylo bezpečné a bez zbytečných nepříjemností. Vše bylo dopředu vyzkoušeno ve vybraných školách a celý proces se osvědčil. 


FAQ rodičů

Je testování povinné?

Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Co se stane, když dítě do školy nepošlu?

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.

Zvládne se mé dítě testovat samo?

Vybrané testy jsou pro odběr velmi jednoduché, jde o takové "pošťourání" v nose. U testování bude ovšem vždycky někdo, kdo dětem všechno vysvětlí a pomůže jim, pokud to budou potřebovat.

V případě testování dětí a mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit).

Už jsme doma Covid měli. Je test nezbytný?

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Kdy a jak často se ve školách testuje?

Testování dětí, žáků a studentů se provádí v určený den na začátku vyučovacího dne před zahájením výuky a bude se konat pravidelně 2x týdně podle rozvrhu, který si určí daná škola, s odstupem minimálně dvou a maximálně tří dnů školního týdne.

V případě, že si škola sama zajistí neinvazivní RT-PCR testy, je možné testovat frekvencí 1x za týden.

Co když nestihneme testování na začátku vyučování?

Pokud dítě, žák či student nebude přítomný při testování na začátku vyučování a dostaví se na vyučování později, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Dítě je na praxi, jak je to s testováním v tomto případě?

Škola má povinnost zajistit testování i v případě, že žáci či studenti vykonávají praxi u zaměstnavatele. Testování je možné organizovat buď ve škole, nebo například ve spolupráci se zaměstnavatelem, kterému škola dodá potřebné testy. I v případě, že bude testování prováděno u zaměstnavatele, musí být dodržena frekvence testování a další pravidla stanovená mimořádným opatřením.

Dítě má pozitivní test. Co bude dál?

V případě, že se jedná o nezletilé, škola vás kontaktuje, abyste si pro dítě přišli, nebo, pokud je taková dohoda, může starší žák opustit školu sám. Zákonný zástupce žáka, zletilý žák/student následně kontaktuje praktického lékaře a požádá o vystavení e-žádanky na provedení konfirmačního testu ve zdravotnickém zařízení. Pokud se potvrdí, že je dítě, žák nebo student pozitivní, bude následně v domácí izolaci.

Co když má pozitivní test někdo jiný v rámci třídy?

V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, všechny děti, žáci a studenti, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu při vyučování (včetně školní družiny) během některého z předchozích 2 dnů, musí opustit školu nebo čekat na vyzvednutí zákonným zástupcem spolu s ostatními spolužáky.

V případě výskytu pozitivního AG testu skupina takto identifikovaných kontaktů čeká na informaci o potvrzení pozitivně testovaného konfirmačním RT-PCR testem.
Pokud škola testuje RT-PCR, tak se konfirmace RT-PCR již neprovádí.

V případě pozitivního RT-PCR testu poskytnutého školou nebo pokud konfirmační test RT-PCR potvrdí infekci u pozitivně testovaného AG testem, předá škola informace o takto identifikovaných kontaktech příslušné KHS, která nařídí daným skupinám a kontaktům karanténu (do nařízení karantény je doporučeno nestýkat se s dalšími osobami a omezit pohyb na veřejnosti).

V případě, kdy konfirmační test RT-PCR nepotvrdí infekci u původně pozitivně testovaného AG testem, doloží tato osoba neprodleně výsledek dané škole, která dále informuje všechny původně indikované kontakty. Všechny dotyčné osoby se mohou po této skutečnosti vrátit k prezenční výuce bez dalších potřebných kroků.